Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG THANH TRA SỞ
Skip Navigation Links
Cơ cấu tổ chứcExpand Cơ cấu tổ chức
Chuyên ngành
Đảng - Đoàn thểExpand Đảng - Đoàn thể
Tiếp dân và xử lý đơn thư
Lịch làm việc
Văn bản pháp luậtExpand Văn bản pháp luật
Thông báoExpand Thông báo
Liên hệ
Trang chủ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Trang chủ
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3
Trang chủ
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet - Mức độ 3
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Phương pháp xác định chất lượng mía nguyên liệu tỉnh Khánh Hòa.
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2017
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Trang chủ
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 855/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 20 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thủy sản; 

Căn cứ Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 814/SNN-TTr ngày 31 tháng 3 năm 2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ,    

QUYẾT ĐỊNH:     

           Điều 1. Kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa như sau:  

1. Vị trí, chc năng: 

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật. 

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:  

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 9 Nghị định 107/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thủy sản, Điều 12 Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tại các văn bản pháp luật chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; cụ thể như sau: 

2.1. Xây dựng kế hoạch hàng năm về thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trình Giám đốc sở phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 

2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở; phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

2.3. Thanh tra việc chấp hành các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện sản xuất kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý của Sở; 

2.4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; theo dõi, kiểm tra việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

2.5. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng; 

2.6. Hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó; 

2.7. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn; quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; 

2.8. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở; 

2.9. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc trái với các văn bản pháp luật chuyên ngành do các Bộ, ngành Trung ương ban hành được phát hiện qua thanh tra; 

2.10. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng; báo cáo Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; 

2.11. Được yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu và trả lời những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra; được đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra; 

2.12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thanh tra viên, cộng tác viên Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

2.13. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản, kinh phí hoạt động của Thanh tra Sở theo quy định của pháp luật; 

2.14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ cấu tổ chức:  

3.1. Lãnh đạo Thanh Tra Sở có: Chánh Thanh tra và các Phó Chánh thanh tra; 

3.2. Các Đội thuộc Thanh Tra Sở gồm:  

a) Đội Hành chính - Tổng hợp;  

b) Đội Thanh tra Hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo; 

c) Các Đội Thanh tra chuyên ngành tại các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đội Thanh tra Số 1 (phụ trách địa bàn Nha Trang); 

- Đội Thanh tra Số 2 (phụ trách địa bàn Cam Ranh, Khánh Sơn); 

- Đội Thanh tra Số 3 (phụ trách địa bàn Ninh Hòa); 

- Đội Thanh tra Số 4 (phụ trách địa bàn Vạn Ninh); 

- Đội Thanh tra Số 5 (phụ trách địa bàn Cam Lâm, Trường Sa); 

- Đội Thanh tra Số 6 (phụ trách địa bàn Diên Khánh, Khánh Vĩnh); 

3.3. Biên chế ca Thanh tra Sở: 

Biên chế ca Thanh tra S nm trong tng biên chế ca S Nông nghip và Phát triển nông thôn. 

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm: 

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, phạm vi công việc, địa bàn phụ trách của các đơn vị trực thuộc Thanh tra Sở; quy định mối quan hệ công tác và quản lý, chỉ đạo việc thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

 

 

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Chiến Thắng

Xem bản đầy đủ tại đây

 
Thả 02 cá thể Đồi mồi tại TT. Vạn Giã, huyện Vạn Ninh
10:48 - 25/05/2017 - đăng bởi Thanh tra sở
Thả 02 cá thể Đồi mồi tại TT. Vạn Giã, huyện Vạn Ninh
Lĩnh vực chuyên ngành:


Tin nổi bật
Thả 02 cá thể Đồi mồi tại TT. Vạn Giã, huyện Vạn Ninh
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Công báo Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Giám sát Báo cáo định kỳ
Trang chủ
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hoà
Trang chủ
Sách - Tư liệu kỹ thuật Nuôi trồng
Trang chủ
Hệ thống đài Thông tin Duyên hải Việt Nam
Trang chủ
Điểm kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Hệ tác nghiệp "Một cửa" điện tử
Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,