Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Skip Navigation Links
Giới thiệu chungExpand Giới thiệu chung
Danh mục sản phẩmExpand Danh mục sản phẩm
Tin tức
Tư vấn và chuyển giao kỹ thuậtExpand Tư vấn và chuyển giao kỹ thuật
Liên hệ
Đảng - Đoàn thểExpand Đảng - Đoàn thể
Thông báo
Lịch làm việc
Kinh doanhExpand Kinh doanh
Quyết định
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Chi đoàn thanh niên
CHI ĐOÀN TRUNG TÂM NÔNG NGIỆP CÔNG NGHỆ CAO
09:45 | 30/08/2012
CHI ĐOÀN CNC

effexor

effexor meganvaughan.co.uk

prescription coupon card

viagra savings and coupons read
iew>Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

CHI ĐOÀN TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

 NHÌN LẠI MỘT NHIỆM KỲ


Được sự đồng ý của Cấp ủy đảng và BCH huyện đoàn Cam Lâm cho phép thành lập Chi đoàn, đến ngày 14/10/2008 Chi đoàn Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao được thành lập và sinh hoạt tại huyện đoàn Cam Lâm. Ngày 23/4/2009 Chi đoàn tổ chức đại hội Chi đoàn lần thứ I nhiềm kỳ 2009-2011. Đến năm 2010 do đặc điểm yêu cầu công việc chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên trong việc sinh hoạt và trao đổi công tác chuyên môn trong ngành nên Chi bộ, Huyện đoàn Cam Lâm và Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp đã đồng ý chuyển sinh hoạt của Chi đoàn về Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp.

Do chi đoàn mới thành lập nên bước đầu gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng Chi ñoaøn luoân ñöôïc söï quan taâm saâu saùt cuûa laõnh ñaïo Ñaûng, Chính quyeàn, cuûa Ñoaøn caáp treân vaø söï phoái hôïp chaët cheõ cuûa caùc ñoaøn theå. Chi ñoaøn ñoaøn keát cuøng nhau hoïc taäp naâng cao phaåm chaát chính trò, kieân ñònh lyù töôûng theo chuû nghóa Maùc – Leânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh, muïc tieâu con ñöôøng XHCN, quyeát taâm thöïc hieän thaéng lôïi coâng cuoäc ñoåi môùi ñaát nöôùc do Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam khôûi xöôùng vaø laõnh ñaïo.

 Ñoaøn vieân Chi ñoaøn ñaõ phaùt huy tính naêng ñoäng, saùng taïo cuûa tuoåi treû, coù yù thöùc, tinh thaàn traùch nhieäm cao trong caùc phong traøo, goùp phaàn xaây döïng Chi đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 100% đoàn viên chi đoàn tham gia học tập các chuyên đề trong đợt vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với sự cố gắng và lòng nhiệt tình của tất cả đoàn viên, chi đoàn đã đi vào hoạt động ổn định và các phong trào của chi đoàn ngày càng phát triển. Một số phong trào chi đoàn đã thực hiện được như:

Chi đoàn tham gia tất cả các phong trào do đoàn cấp trên phát động.

Tất cả đoàn viên tham gia nhiệt tình các phong trào do chi đoàn tổ chức như tham gia hội trại, công tác đền ơn đáp nghia, văn hóa thể dục thể thao và các hoạt động phong trào khác.

Trong năm 2009 Chi đoàn rất vinh dự được BCH huyện đoàn tặng cờ đơn vị vững mạnh và bí thư chi đoàn nhận bằng khen là gương thanh niên tiêu biểu của huyện Cam Lâm.

Năm 2010 – 2011 và nhiệm kỳ 2010-2012 được xếp loại chi đoàn vững mạnh suất sắc.

Một đoàn viên của chi đoàn được BCH đoàn khối tặng giấy khen.

Hàng tháng chi đoàn tổ chức sinh hoạt định kỳ và lao động gây quỹ .

Xây dựng một số công trình thanh niên như : khuôn viên vườn hoa cây cânh tại cơ quan; vườn keo lai giâm hom; bảng ảnh hoạt động của chi đoàn và Trung tâm.

Tổ chức 2 giải cầu lông truyền thống hàng năm nhân ngày 22/12.

Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên.

Giao lưu kết nghĩa với chi đoàn trường Tiểu học.

Chi đoàn đã tổ chức và phối hợp với BCH Công đoàn tuyên truyền, ôn lại kỷ niệm, tổ chức giã ngoại, tham quan nhân các ngày lễ lớn trong năm như: ngày thành lập Đảng 3/2; ngày thành lập đoàn 26/3; 8/3; 30/4; 1/5; 27/7; 20/10; ngày giỗ tổ Hùng Vương; ngày sinh nhật Bác 19/5; ngày 1/6…. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa khác, ủng hộ chi phí cho các phong trào.

                                     Võ Văn Thắng

                                           Bí thư chi đoànVIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ
Thông báo tuyển dụng

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,