Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG BQL RỪNG PHÒNG HỘ VẠN NINH
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Tin chuyên ngànhExpand Tin chuyên ngành
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Lịch sử hình thành
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
15:40 | 03/06/2019
Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh và Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa thành Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Quyết định 934/QĐ-UBND, tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh và Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa thành Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, như sau:

1.      Tên đơn vị mới: Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa

2.       Vị trí, chức năng:

    a)     Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng trong lâm phần được giao; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

     b)     Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa hoạt động theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.       Nhiệm vụ, quyền hạn:  

Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 76 Luật Lâm nghiệp và theo các quy định sau:

     a) Xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng, bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng; thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; quy định về phòng, trừ sinh vật gây hại rừng theo quy định tại Điều 40 của Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Lầm nghiệp; 

    b)       Xây dựng Ke hoạch, phưong án, dự án: trồng rừng, phục hồi rừng, cải tạo rừng phòng hộ; khai thác, hưởng lợi từ lâm sản; nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kêt họp trong rừng phòng hộ theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án, dự án sau khi được phê duyệt;

    c)        Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ va các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   d)       Quản lý, sử dụng rừng, đất rừng sản xuất trong lâm phần đơn vị quản lý theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ;

   đ) Được đầu tư và bảo đảm kinh phí thường xuyên cho các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban quản lý lập dự án đầu tư xây dựng khu rừng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

   e)        Ban quản lý có trách nhiệm định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng, phát triến khu rừng phòng hộ theo quy định;

   g)       Thực hiện khoán các công việc về bảo vệ rừng, gây trồng rừng, chăm sóc và làm giàu rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, lực lượng vũ trang, các tố chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tại chỗ để thực hiện việc bảo vệ rừng theo quy định;

   h)       Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, viên chức trong nội bộ cơ quan đơn vị; quản lý tài chính, tài sản và

, nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn và theo quy định của pháp luật;

   i)         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo quy định.

.VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ
Thông báo tuyển dụng

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,